آرشیو دسته بندی: Uncategorized

بررسی تاثیر درمان شناختی‌رفتاری بر میزان وسوسه، نگرش و سازش‌پذیری معتادین به شیشه

بررسی تاثیر درمان شناختی‌رفتاری بر میزان وسوسه، نگرش و سازش‌پذیری معتادین به شیشه تاجری, بیوک 2016/1/21 فصلنامه روان شناسی کاربردی Volume 9 Issue 4 Pages 45-62 چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش درمان شناختی-رفتاری بر وسوسه، نگرش و سازش پذیری معتادین به شیشه بود. روش: در این طرح آزمایش با اندازه‌گیری مکرر ترکیبی، […]