مهارت حل مسئله، حساسیت بین فردی و پرخاشگری

اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر حساسیت بین فردی و پرخاشگری دانش‌آموزان

تاجری بیوک – روان شناسی مدرسه و آموزشگاه, 2016

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر میزان حساسیت بین فردی و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر تهران بود. طرح پ‍‍‍‍ژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری بود، به روش نمونه‌گیری خوشهای تعداد 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه  آزمایشی و کنترل (هر گروه 15نفر) اختصاص یافتند، گروه آزمایش تحت 4 جلسهی 90 دقیقه ای آموزش حل مسئله قرار گرفتند، در پایان جلسات مجدداً از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و پس از 90  روز آزمون پیگیری به عمل آمد. نتایج نیز با آزمون آماری تحلیل کوواریانس با اندازه‌گیری مُکرر تحلیل شد. یافته ها نشان داد که آموزش مهارت حل مسئله، میزان حساسیت میان فردی (35/69F=) با مجذور اتای 47/0 و پرخاشگری (73/54 F=) با مجذور اتای 54/0 را کاهش داد و این مداخله دارای ماندگاری اثر و استمرار بود. می توان نتیجه گرفت که با افزایش دادن توانایی حل مسئله، حساسیت بین فردی و پرخاشگری دانش‌آموزان کاهش می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده + 12 =