آرشیو دسته بندی: مقاله

مهارت حل مسئله، حساسیت بین فردی و پرخاشگری

اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر حساسیت بین فردی و پرخاشگری دانش‌آموزان تاجری بیوک – روان شناسی مدرسه و آموزشگاه, 2016 هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر میزان حساسیت بین فردی و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر تهران بود. طرح پ‍‍‍‍ژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با […]

درمان اعتیاد به مت آمفتامین

اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر شادكامی و نگرش معتادين به مت آمفتامين قبادپور, ‌سعیده, تاجری, ‌بیوک, مقدم‌زاده – روش ها و مدل های روان شناختی، 2015 هدف: يكي از شكايت هاي اصلي معتادين در حال ترك اعتياد، كسالت و ملالت است و اين پژوهش با هدف بررسي تاثير آموزش مهارت حل مسئله بر افزايش […]

بررسی تاثیر درمان شناختی‌رفتاری بر میزان وسوسه، نگرش و سازش‌پذیری معتادین به شیشه

بررسی تاثیر درمان شناختی‌رفتاری بر میزان وسوسه، نگرش و سازش‌پذیری معتادین به شیشه تاجری, بیوک 2016/1/21 فصلنامه روان شناسی کاربردی Volume 9 Issue 4 Pages 45-62 چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش درمان شناختی-رفتاری بر وسوسه، نگرش و سازش پذیری معتادین به شیشه بود. روش: در این طرح آزمایش با اندازه‌گیری مکرر ترکیبی، […]

Predicting Job Stress Based on Elements of Coping Styles in Nurses

Predicting Job Stress Based on Elements of Coping Styles in Nurses MN Sedeh, B Tajeri – … JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH & HEALTH …, 2016 Volume 5 Issue 7 Pages 608-612 Publisher SUAMTHI PUBLICATIONS لینک گوگل اسکولار مقاله https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Nd0IiH4AAAAJ&cstart=100&pagesize=100&citation_for_view=Nd0IiH4AAAAJ:GtLg2Ama23sC

درمانگری شناختی-‌رفتاری و وسوسه، نگرش و سازش‌پذیری معتادین

اثر بخشی درمانگری شناختی-‌رفتاری بر میزان وسوسه، نگرش و سازش‌پذیری معتادین به شیشه. (2015). تاجری،بیوک، روان شناسی کاربردی؛ 9 (35)، 62-45

درمان شناختی ‌رفتاری و پرهیز، وسوسه، عود و تغییر نگرش معتادین

بررسی تأثیر درمان شناختی ‌رفتاری بر پرهیز، وسوسه، عود، و تغییر نگرش معتادین به شیشه. (2012). تاجری، بیوک،احدی،حسن،جمهری. مطالعات روان شناسی بالینی؛ 2(7)، 1-29 ناشر: دانشگاه علامه طباطبائی

اثربخشی آموزش مهارت های شناختی رفتاری بر نگرش، افسردگی و خلق عمومی معتادین به شیشه

تاجری،بیوک،احدی،حسن،جمهری،فرهاد.(2011). فصلنامه علمی-پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی؛2(5)،81-99

بررسی رابطه بین استرس درک شده،نگرش مذهبی،میزان آگاهی با میزان پذیرش کم‌توانی ذهنی

تاجری, ‌بیوک, بحیرایی, ‌احمد‌رضا، مجله کودکان استثنایی،28 ، 8، 205-224 هدف:بررسی رابطه بین استرس درک شده،نگرش مذهبی،میزان آگاهی با میزان پذیرش کم‌توانی ذهنی کودکان پسر توسط مادران آنها هدف پژوهش‌ حاضر می‌باشد.روش:در این پژوهش پس رویدادی،با استفاده از روش نمونهء خوشه‌ای چند مرحله‌ای مادران 107 کودک کم‌توان ذهنی پسر مدارس‌ استثنایی با توجه به وضعیت […]