درمان اعتیاد به مت آمفتامین

اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر شادكامی و نگرش معتادين به مت آمفتامين

قبادپور, ‌سعیده, تاجری, ‌بیوک, مقدم‌زاده – روش ها و مدل های روان شناختی، 2015

هدف: يكي از شكايت هاي اصلي معتادين در حال ترك اعتياد، كسالت و ملالت است و اين پژوهش با هدف بررسي تاثير آموزش مهارت حل مسئله بر افزايش شادكامي و تغيير نگرش معتادين تحت درمان شهر تهران صورت گرفت. روش: با استفاده از يك طرح آزمايشي، با روش نمونه گيري خوشهاي چند مرحلهاي، تعداد 36 معتاد انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل جاي داده شدند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله و پيگيري سه ماهه با آزمون شادكامي آكسفورد و نگرش نسبت به مواد، مورد اندارهگيري قرار گرفتند. آزمودنيهاي گروه آزمايش تحت آموزش مهارت حل مسئله قرار گرفتند. نتايج با تحليل كوواريانس، تحليل واريانس با اندازه گيري مكرر و آزمون بن فرني مورد تحليل قرار گرفت. يافته ها: …..

https://scholar.google.com/citations?user=Nd0IiH4AAAAJ&hl=en

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − 14 =