آرشیو دسته بندی: کارگاه های تخصصی

دوره سوپرویژنی

🌹🌹 دوره سوپر ویژنی -مصاحبه بالینی( مصاحبه تشخیصی و رفتاری) مقابله با مقاومت و دفاع مراجعین فنون فرایند مصاحبه و رابطه ای درمان شناختی رفتاری(CBT) + پروتکل شامل؛ -مصاحبه رفتاری و فرمولیشن -فوبیا و پانیک -اضطراب فراگیر و اجتماعی -وسواس -افسردگی -کمال گرایی و اهمال کاری -عزت نفس پایین و خود کشی -تکنیک های شناخت […]