دوره سوپرویژنی

🌹🌹 دوره سوپر ویژنی -مصاحبه بالینی( مصاحبه تشخیصی و رفتاری) مقابله با مقاومت و دفاع مراجعین فنون فرایند مصاحبه و رابطه ای درمان شناختی رفتاری(CBT) + پروتکل شامل؛ -مصاحبه رفتاری و فرمولیشن -فوبیا و پانیک -اضطراب فراگیر و اجتماعی -وسواس -افسردگی -کمال گرایی و اهمال کاری -عزت نفس پایین و خود کشی -تکنیک های شناخت درمانی -مقابله با نگرانی -مقابله با خطاهای شناختی 🤚🤚 طرح واره درمانی(ST) + پروتکل -درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT ) + پروتکل -رفتاردرمانی دیالکتیک(DBT)+ پروتکل -درمان ذهن آگاهی -فنون تنظیم هیجان -روان درمانی اعتیاد -مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج -آزمون MMPI -آزمون NEO به همراه تحلیل کیس و تمرین تکنیک ها 🌹🌹 گواهی دوره سوپرویژنی و گواهی هر کدام از کارگاه ها به طور مجزا، از طرف مرکز مورد تایید سازمان نظام و وزارت ورزش و قابل ترجمه در وزارت علوم و دادگستری، ارایه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 + 13 =