آرشیو برچسب های: دانش اموز

مهارت حل مسئله، حساسیت بین فردی و پرخاشگری

اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر حساسیت بین فردی و پرخاشگری دانش‌آموزان تاجری بیوک – روان شناسی مدرسه و آموزشگاه, 2016 هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر میزان حساسیت بین فردی و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر تهران بود. طرح پ‍‍‍‍ژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با […]