آرشیو برچسب های: درمان شناختی رفتاری

درمان شناختی ‌رفتاری و پرهیز، وسوسه، عود و تغییر نگرش معتادین

بررسی تأثیر درمان شناختی ‌رفتاری بر پرهیز، وسوسه، عود، و تغییر نگرش معتادین به شیشه. (2012). تاجری، بیوک،احدی،حسن،جمهری. مطالعات روان شناسی بالینی؛ 2(7)، 1-29 ناشر: دانشگاه علامه طباطبائی

اثربخشی آموزش مهارت های شناختی رفتاری بر نگرش، افسردگی و خلق عمومی معتادین به شیشه

تاجری،بیوک،احدی،حسن،جمهری،فرهاد.(2011). فصلنامه علمی-پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی؛2(5)،81-99