آرشیو برچسب های: وسوسه

درمان شناختی ‌رفتاری و پرهیز، وسوسه، عود و تغییر نگرش معتادین

بررسی تأثیر درمان شناختی ‌رفتاری بر پرهیز، وسوسه، عود، و تغییر نگرش معتادین به شیشه. (2012). تاجری، بیوک،احدی،حسن،جمهری. مطالعات روان شناسی بالینی؛ 2(7)، 1-29 ناشر: دانشگاه علامه طباطبائی