آرشیو برچسب های: کم توانی ذهنی

بررسی رابطه بین استرس درک شده،نگرش مذهبی،میزان آگاهی با میزان پذیرش کم‌توانی ذهنی

تاجری, ‌بیوک, بحیرایی, ‌احمد‌رضا، مجله کودکان استثنایی،28 ، 8، 205-224 هدف:بررسی رابطه بین استرس درک شده،نگرش مذهبی،میزان آگاهی با میزان پذیرش کم‌توانی ذهنی کودکان پسر توسط مادران آنها هدف پژوهش‌ حاضر می‌باشد.روش:در این پژوهش پس رویدادی،با استفاده از روش نمونهء خوشه‌ای چند مرحله‌ای مادران 107 کودک کم‌توان ذهنی پسر مدارس‌ استثنایی با توجه به وضعیت […]